Msze święte
w dni powszednie:
700, 1800 (1700 - zimą)
w kaplicy (czwartek, piątek):
1700 (1600 - zimą)
w niedziele i święta:
730, 1000, 1130, 1700
w kaplicy: 845
Kancelaria parafialna
czynna rano
środa i sobota: 830-900
czynna wieczorem
poniedziałek, wtorek i czwartek: 1830-1900
(1730-1800 - zimą)
piątek : 1830-1930
(1730-1830 - zimą)

w pierwsze czwartki, piątki i soboty kancelaria nieczynna
wezwanie do chorego i sprawy pogrzebu o każdej porze
Nagrobki wymagające prac konserwatorskich Cmentarz przy Kościele Cmentarz u Morawów Cmentarz u Pakosów
Kancelaria

Dokumenty potrzebne do sakramentów:

CHRZEST

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT CHORYCH

POGRZEB

Małżeństwo

Krok 1. Gdzie chcę zawrzeć związek małżeński?
1. Sugerowanym miejscem zawarcia małżeństwa jest kościół praktykowania wiary (najczęściej parafia narzeczonej lub narzeczonego), w konkretnej wspólnocie lokalnej, gdyż parafie chrześcijańskie organizowane są lokalnie i tworzą własną wspólnotę wiary w Boga;
2. Jeśli wybraliście inną parafię niż parafia narzeczonej lub narzeczonego, potrzebne jest zezwolenie (pisemna zgoda) któregoś z Waszych proboszczów. Pozwolenie to kieruje proboszcz takiego miejsca do proboszcza parafii, w której spisywany będzie protokół (wówczas ten proboszcz przejmuje odpowiedzialność za Wasze przygotowanie do małżeństwa).

Krok 2. Wyznaczenie daty ślubu i wizyty w kancelarii
1. telefoniczne lub osobiste skonsultowanie daty i godziny ślubu z parafią, w której chcecie zawrzeć małżeństwo;
2. osobiste lub telefonicznie umówienie spotkania w kancelarii w celu spisania protokołu, nie później 3 miesiące przed planowanym ślubem i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Krok 3. Kompletowanie dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa przed spotkaniem w kancelarii:

http://parafia.lipnicamala.pl/imag_paraf/d01.png

  1. metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (dokument ten po 6 miesiącach traci swoją aktualność, gdyż są w nim nanoszone wszystkie zmiany dotyczące m.in. przyjmowanych sakramentów). Jeśli ślub odbywa się w parafii, gdzie dana osoba była chrzczona, nie ma potrzeby przynoszenia świadectwa chrztu;
  2. dowody osobiste;
  3. świadectwo (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej potwierdzające udział narzeczonych w katechizacji szkolnej;
  4. świadectwo bierzmowania, jeżeli nie jest odnotowane w metryce chrztu;
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed spotkanie w kancelarii parafialnej (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto taki związek;
  6. Wdowcy: metryka zgonu współmałżonka;
  7. Osoby, u których stwierdzono nieważność wcześniejszego małżeństwa.


Krok 4. Spisanie protokołu

    Dlaczego przyjścia na spisanie protokołu nie powinno odkładać się na ostatnią chwilę?
Dzieje się tak dlatego, żeby wyeliminować ewentualne błędy, np. w akcie tożsamości w księgach parafialnych (np. w 1999 roku nazwę miejscowości Rabka zmieniono na Rabka-Zdrój, co w sensie prawnym nie jest tożsame). Zasada ta dotyczy również ewentualnych pomyłek w księgach parafialnych, które mogą zawierać informacje niezgodne z dokumentacją USC, wówczas konieczna jest ich weryfikacja.

Gdzie można spisać protokół?

http://parafia.lipnicamala.pl/imag_paraf/d02.png


 Spisanie protokołu może odbywać się w kilku miejscach: albo w parafii chrzczenia narzeczonych, albo w parafii, gdzie będzie ślub. Protokół spisuje się nie około 3 miesięcy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Spisanie protokołu
Spisanie protokołu jest głównym celem spotkania narzeczonych w kancelarii. Polega ono na przeprowadzeniu rozmów kanonicznych, na podstawie których można zweryfikować, czy między narzeczonymi nie istnieje przeszkoda do ważnego zawarcia związku małżeńskiego. Celem spisania protokołu nie jest zaspokojenie ciekawości duszpasterza co do wcześniejszego życia narzeczonych, ale upewnienie się, że w kwestiach kluczowych dla zaistnienia i trwałości małżeństwa sakramentalnego wszystko jest narzeczonym znane i wiadome. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji w protokole przedślubnym może zatem skutkować nieważnością sakramentu.
 W sytuacjach szczególnych - np. gdy jedno z narzeczonych posiada inne niż polskie obywatelstwo lub jest innego wyznania, bądź nie przystąpiło do sakramentu chrztu św. przy spisywaniu protokołu uzyskacie pomocne informacje dotyczące uzyskania koniecznych dyspens itp.
Tuż po spisaniu protokołu parafia ogłasza zapowiedzi, by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń, co do małżeńskiej uczciwości kandydatów. Zapowiedzi mogą przyjąć dwie formy: są ogłaszane z ambony przez dwie niedziele (albo w dni świąteczne) lub umieszczone przez co najmniej osiem dni w gablocie parafialnej. Zapowiedzi są odczytywane w parafiach, do których obecnie przynależą narzeczeni, a czasem także w ich wcześniejszych miejscach pobytu. Ich celem jest po raz kolejny upewnienie się, że nikomu nie jest znana przeszkoda, która uniemożliwiałaby ważne zawarcie sakramentu małżeństwa przez narzeczonych.

Krok 5. Sakrament pokuty


 Kościół wspierający narzeczonych w przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa jest zobowiązany zadbać o możliwość godziwego zawarcia tego sakramentu. Małżeństwo zawierane w Kościele jest sakramentem, dlatego przygotowanie do jego zawarcia obejmuje nie tylko wymogi cywilne i kościelne, ale przede wszystkim moralne. Narzeczonych zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi: w dowolnym czasie, najlepiej niedługo po spisaniu protokołu oraz bezpośrednio przed ślubem.

Krok 6. Skontaktowanie się z panią kościelną i panem organistą
Rozmowa z pracownikami parafialnymi może pomóc w przygotowaniu liturgii - śpiewu, muzyki, dekoracji i kwiatów, a także pozwoli zorientować się w przestrzeni kościoła i ustalić szczegóły celebracji z zachowaniem norm liturgicznych.

Krok 7. Odbycie kursu przedmałżeńskiego i wizyta w poradni oraz dzień skupienia.
W kursie przedmałżeńskim można wziąć udział na tym etapie, ale równie dobrze kurs ten można ukończyć wcześniej. Odbywa się go jednorazowo, a każdy z narzeczonych dostaje oddzielne zaświadczenie o jego odbyciu. Zalecane jest wspólne odbycie tego kursu przez narzeczonych. Jednorazowo narzeczeni powinni także wziąć udział w dniu skupienia dla narzeczonych. Z kolei w poradni życia rodzinnego należy odbyć trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego, z którym przeprowadza się konsultacje dotyczące odpowiedzialnego rodzicielstwa i metod rozpoznawania płodności. Warto zadbać wcześniej o ustalenie terminu spotkań, by nie okazało się, że z powodu braku terminów nie zdążycie zrealizować spotkań przed ślubem. Zarówno kurs przedmałżeński, dzień skupienia dla narzeczonych, jak i spotkania w poradni życia rodzinnego mogą odbyć się w dowolnym miejscu - niekoniecznie w parafii narzeczonych.

Krok 8. Znalezienie świadków
Świadkowie nie potrzebują żadnych zaświadczeń, bowiem są jedynie świadkami w sensie prawnym. Muszą być pełnoletni i posiadać dokument tożsamości. Dane świadków wystarczy podać w zakrystii przed ślubem.

Krok 9. Ponowne spotkanie w kancelarii parafialnej.
Najpóźniej tydzień przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii, aby uzgodnić przebieg i szczegóły ceremonii:
    - wybór czytań mszalnych (można zapoznać się z nimi wcześniej choćby na stronach internetowych lub też poprosić o lekcjonarz ślubny w zakrystii);
    - sposób wejścia do Kościoła:
    - sami narzeczeni wchodzą do kościoła tuż przed liturgią
    - ksiądz wychodzi po narzeczonych przed kościół;
    - ustalenie, czy ktoś poza wami również ma w tym dniu ślub i czy chcecie mieć wspólną dekorację.
Copyright © 2012-2021 Parafia św. Stefana
Parafia św. Stefana, Lipnica Mała 347, 34-482 Lipnica Mała
tel. (18) 275 25 46, e-mail: parlipnicamala@wp.pl
Nr konta: 17 8798 0002 0000 0000 0260 0001